അജിത് വള്ളോലി

കഥാകൃത്ത്. ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഏതോ നാട്ടിലെ ആരൊക്കെയോ ചിലർ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.