വി. എൻ. ജയചന്ദ്രൻ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നോഡൽ ഓഫീസർ (ലിറ്റിഗേഷൻ). സ്വതന്ത്ര ഗവേഷകൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, വിവർത്തകൻ, ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകൻ.