വിശാൽ ഉഷ ഉദയകുമാർ

കൈരളി ഫിലിം സൊസൈറ്റി അംഗം, ലണ്ടൻ ബ്രൂനെൽ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക്​ സ്​റ്റുഡൻറ്​, എസ്​.എഫ്​.ഐ യു.കെ കമ്മിറ്റി അംഗം.