ഉമ്മുൽ ഫായിസ

പിഎച്ച്​.ഡി വിദ്യാർഥി, സ്​കൂൾ ഓഫ്​ ലോ, യൂണിവേഴ്​സിറ്റി ഓഫ്​ വാർവിക്​, യു.കെ. ഇസ്​ലാമിക ഫെമിനിസം: ​വൈവിധ്യം, സങ്കീർണത, ഭാവി എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.