സതീശ് ഓവ്വാട്ട്

രജിസ്​ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ​ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ശാസ്​ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്​, പു.ക.സ എന്നീ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.