എം.ടി. അൻസാരി

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരബാദിലെ കംപാരറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പ്രൊഫസർ. മലബാർ: ദേശീയതയുടെ ഇടപാടുകൾ, Islam and Nationalism in India: South Indian Contexts, Islam and Modernity: Selected Essays of Alam Khundmiri (ed.), Discourse, Democracy and Difference: Perspectives on Community, Politics and Culture (ed), Multilingualism and the Literary Cultures of India (ed) എന്നിവ പ്രധാന കൃതികളാണ്.