ഡോ. അഭിലാഷ്​ തടത്തിൽ

ഗവേഷകൻ. ​തിരുവനന്തപുരം സെൻറർ ഫോർ ഡവലപ്​മെൻറ്​ സ്​റ്റഡീസിൽ അസിസ്റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.