ആദർശ്​ എ.കെ.

കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന്​ എം.എ ഹിസ്റ്ററി പൂർത്തിയാക്കി. ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.