ഇനാത്ത് വെയ്സ്മാൻ

ഇസ്രായേലി നാടകകൃത്ത്, സംവിധായിക, ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്