അക്​ബർ

കവി. ബാംസുരി, അകബറോവ്സ്‌കി എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.