റോമിയോ ഓറിയോഗൺ

നൈജീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വിയർ കവി. Sacrament of Bodies എന്ന ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം 2020ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബ്രുണൽ സർവ്വകലാശാലയുടെ ആഫ്രിക്കൻ പോയട്രി പ്രൈസ്, 2022ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൈജീരിയ പ്രൈസ് എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.