ഷാജി വലിയാട്ടിൽ

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലൈബ്രേറിയൻ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വായനവഴിയിലെ മലയാളമുന്നേറ്റം എന്ന കൃതിയുടെ എഡിറ്റർ.