ഡോ.എൻ.ആർ.ഗ്രാമപ്രകാശ്

കേരളത്തിലെ പ്രഥമ കല്പിത സർവ്വകലാശാലയായ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്പെഷൽ ഓഫീസറും രജിസ്ട്രാറുമായിരുന്നു.