ഷിബു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

കാലിഫോർണിയയിലെ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ ഐ.ടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.