ദീപക് ദയാനന്ദൻ

കർഷകൻ, ഗവേഷകൻ. ഇന്റർനാഷനൽ റിസർച്ച് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഫോർ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിംഗ്, എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ, മാൻഗ്രൂവ് ആക്ഷൻ പ്രൊജക്ട്, അശോഖ ട്രസ്റ്റ് ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ എക്കോളജി ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്, ഗ്രീൻപീസ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.