ആര്യാ ഗോപി

മലയാളത്തിനും ഇംഗ്ലീഷിലും കവിത എഴുതുന്നു. കോഴിക്കോട്​ സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ അധ്യാപിക.Sob of Strings, പകലാണിവൾ, ഉരിയാടും കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ, അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.