മേഹന സാജൻ

മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ മലയാളവിഭാഗത്തില്‍ എം.ഫില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി