പി.ആർ. അരുൺ

സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത് ഫൈനൽസ്, രംപുന്തനവരുതി എന്നീ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു.