ഡോ. പി. ഇന്ദിരാദേവി

കേരള കർഷകക്ഷേമ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ (അഗ്രി. എക്‌സ്‌പെർട്ട്). കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു.