പി.ബി. ഗിരീഷ്

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ തെരുവുനാടകവേദികളിലും തെരുവ് ഗായകസംഘത്തിലും സജീവമായിരുന്നു. ഇൻറർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തൃശൂർ (ഐ.എഫ്.എഫ്.ടി) ഓൺലൈനായി സിനിമാകോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഓറഞ്ച് ഫിലിം അക്കാദമിയുടെ കോഴ്സ് കോ-ഓർഡിനേറ്റായിരുന്നു.