ആബേൽ മാത്യൂസ് അലക്സ്

പത്തനംതിട്ട കാതോലികേറ്റ് കോളേജിൽ എം.എ ഇക്കണോമെട്രിക്സ് വിദ്യാർഥി.