റെജി പി. ജോർജ്​

ഇടതുപക്ഷ രാഷ്​ട്രീയം, കാപ്പിറ്റലിസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ എഴുതുന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്നു.