ചിഞ്ചു റോസ

കവി, എഴുത്തുകാരി. ഒരേ മുഖ(ല)ച്​ഛായയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം.