അമിത്ത് കെ.

ഗവേഷകൻ, മലയാളവിഭാഗം, കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല.