സുനിൽ ഗോപാലകൃഷ്​ണൻ

കഥാകൃത്ത്​. ‘ക്രൈം ഫയല്‍’ എന്ന കഥാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.