ഇ.വി. രാമകൃഷ്​ണൻ

സാഹിത്യ നിരൂപകൻ. അക്ഷരവും ആധുനികതയും, വാക്കിലെ സമൂഹം, ദേശീയതകളും സാഹിത്യവും, അനുഭവങ്ങളെ ആർക്കാണു പേടി തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.