അഡ്വ. മാജിദ

പൊന്നാനി ബാറിൽ അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് മെമ്പറായും, തിരൂർ Special Fast track കോടതിയിൽ Special Public Prosecutor ആയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.