ഡോ. മാക്‌സ് മാർട്ടിൻ

ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞൻ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തീവ്രകാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും ആശയവിനിമയവുമാണ് പഠനവിഷയങ്ങൾ. സസ്സെക്‌സ് സർവകലാശാലയിലെ റിസർച്ച് ഫെല്ലോയും കൊച്ചിയിലെ ‘കുസാറ്റ്’ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്‌മോസ്‌ഫെറിക് റഡാർ റിസർച്ചിലെ സന്ദർശക ഗവേഷകനുമാണ്. ക്ലൈമറ്റ്, എൻവയോൺമെന്റൽ ഹസാഡ്‌സ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ് (റൗട്ട്‌ലെഡ്ജ് 2018), ജ്യോഗ്രഫി ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ II– നേച്ചർ, ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ദി എച്ചിങ്‌സ് ഇൻ ടൈം (പാൽഗ്രേവ് 2019) എന്നിവയാണ്​ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.