ഇടമൺ രാജൻ

വിവർത്തകൻ, അധ്യാപകൻ. പെരുമാൾ മുരുകന്റെ ആളണ്ടാപ്പക്ഷി എന്ന നോവലും രണ്ട് കഥാ സമാഹാരങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.