കലേഷ് മാണിയാടന്‍

അധ്യാപകൻ, ഗവ.ഹയർ സെക്കൻറി സ്കൂൾ, ഹൊസ്​ദുർഗ്​.