കെ. ഹരിദാസ്

എഴുത്തുകാരൻ. അടിയന്തരാവസ്​ഥക്കുശേഷം രൂപീകരിച്ച വിപ്ലവ വിദ്യാർഥി സംഘടനയുടെ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ.