യാക്കോബ് തോമസ്

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കെ. കെ. ടി. എം. ഗവ.കോളേജിലെ മലയാളവിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകൻ. ലിംഗപദവി കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ എഴുതുന്നു. പുല്ലിംഗത്തിന്റെ നോട്ടങ്ങൾ (സിനിമാപഠനം), ആധുനികതയുടെ പാഠങ്ങൾ- മലയാളകവിതയുടെ സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, ആധുനികതയുടെ പാലങ്ങൾ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.