സുനിത ശ്രീനിവാസ്​

മെകേരി ഗവ. കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ അസോസിയേറ്റ്​ പ്രൊഫസർ. കൾചറൽ സ്​റ്റഡീസിൽ സ്​പെഷലൈസ്​ ചെയ്യുന്നു.