സതീഷ് ജി. നായർ

കവി, നാടകപ്രവർത്തകൻ, ആർട്ട് സ്​പെയ്സ് ഡയറക്ടർ