ഡോ. ലിസ്ബ യേശുദാസ്

തുമ്പ സെൻറ്​ സേവ്യേഴ്‌സ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.