ടോണി തോമസ്​

കാർഷിക മേഖലയുമായും വനസംരക്ഷണവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട്​ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു. ‘വൺ എർത്ത്​ വൺ ലൈഫ്​’ എന്ന സംഘടനയുടെ ലീഗൽ സെല്ലിന്​ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. പരിസ്​ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ നിരവധി പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ നൽകുകയും അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്​തിട്ടുണ്ട്​.