റമീസ്​ മാലിക്​ എം.

കഥാകൃത്ത്​, ഓഡിയോളജി അധ്യാപകൻ.