ടി.എസ്. സജീവൻ

തൃശൂർ വടക്കുംകര ഗവൺമെൻറ് യു.പി സ്കൂളിൽ പ്രധാനാധ്യാപകൻ.