ഷിജു ജോസഫ്​

അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ ആൻറ്​ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്​റ്റ്​, ഗവ. കോളേജ്​ ഫോർ വിമെൻ, തിരുവനന്തപുരം.