ഹാശിർ മടപ്പള്ളി

കഥാകൃത്ത്​. പഞ്ചായത്തിരാജ്​ മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോലി​ ചെയ്യുന്നു.