അലക്സ് തിയോഡോർ കാലിനിക്കോസ്

മാർകസിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ. ബ്രിട്ടനിലെ യോർക്ക് സർവകലാശാലയിലും പിന്നീട് കിങ്‌സ് കോളേജിലും രാഷ്ട്ര മീമാംസ, യൂറോപ്യൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. യൂറോപ്പിലെ തീവ്രഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്‌സ് പാർട്ടി'യുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ സോഷ്യലിസം എന്ന പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററും പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. Social Theory (1999), Equality(2000), Against the Third Way (2001), Anti- Capitalist Manifesto(2003), Imperialism and Global political Economy (2009) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.