മുഹമ്മദ്​ അജീർ

കോഴിക്കോട്​ താമരശ്ശേരി മർകസ്​ ലോ കോളേജിൽ ഇൻറഗ്രേറ്റഡ്​ ബി.ബി.എ- എൽ.എൽ.ബി വിദ്യാർഥി.