അയ്`

അയ് ഒഗാവ (1947- 2010), അമേരിക്കൻ കവി. Vice: New and Selected Poems എന്ന സമാഹാരത്തിന് 1999 ലെ കവിതയ്ക്കുള്ള നാഷണൽ ബുക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചു.