മെഹ്‌റൂഫ് മണലൊടി

ചെയർമാൻ & മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജി- ടെക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ