ശ്രുതിൽ മാത്യു

കഥാകൃത്ത്​. കോട്ടയം കെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷനൽ ഫിലിം ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ വിദ്യാർഥി.