സജീവൻ പ്രദീപ്

കവി, നാടകപ്രവർത്തകൻ. ഒരു ജാതി വാക്കുകൾ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം.