സനിൽ വി.

ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ആൻറ്​സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ ഫിലോസഫി പ്രൊഫസർ. The Public Sphere From Outside the West എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്റർ.