ഐ.ആർ. പ്രസാദ്​

കഥാകൃത്ത്​, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിൽ അസി. എഡിറ്ററാണ്. ‘അരാഷ്ട്രീയം’ എന്ന കഥാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.