പി.കൃഷ്ണകുമാർ

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനിയർ. ദീർഘകാലം FACT-ൽ ജോലി ചെയ്തു. പാഠഭേദത്തിന്റെ പ്രസാധകരായ നൈതിക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറിയും തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമാണ്.