ഡോ.കെ.പി. കണ്ണൻ

വികസനസാമ്പത്തിക ശാസ്​ത്രജ്​ഞൻ. തിരുവനന്തപുരം സെൻറർ ഫോർ ഡവലപ്​മെൻറ്​ സ്​റ്റഡീസ്​ (സി.ഡി.എസ്​) ഡയറക്​ടറായിരുന്നു. വിവിധ അന്താരാഷ്​ട്ര സർവകലാശാലകളിൽ വിസിറ്റിങ്​ സ്​കോളറാണ്​. Interrogating Inclusive Growth: Poverty and Inequality in India എന്ന പുസ്​തകം ​പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.